Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A NAN NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

A NAN NHẤT DẠ HIỀN GIẢ (P. Anandabbhaddekarattasutta)
 
Bài kinh trong Trung Bộ kinh tập III, 341, trong đó tôn giả A Nan thuyết giảng, khuyến khích các Tỳ kheo không nên mất thời giờ truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai mà phải tập trung quan sát các pháp trong hiện tại là vô ngã, cho nên không vướng mắc, được giải thoát.