Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A NHÃ KIỀU TRẦN NHƯ

Ajnâ Kaundinya
 
Ông A nhã Kiều trần Như là vị Thanh văn La Hán trước nhứt của đức Phật. Lại kêu là A nhã Đa Kiều Trần Na. A nhã là theo đạo hiệu: Kiều trần Như la tên tộc. A nhã dịch là Dĩ tri, hay là Tri bổn tế, Liễu bổn tế, Kiều Trần Như dịch là Hỏa khí. Ấy là bậc thượng thủ trong năm vị Tỳ Kheo thọ tế độ trước hết, khi đức Phật vừa ra đi truyền Đạo. Xem: Kiều trần Như.
 
Hồi Phật thuyết pháp lần đầu tại Vườn Lộc, trong năm vị Tỳ Kheo dự nghe, ông Kiều trần Như là người giải liễu trước nhứt, thành La Hán trước nhứt, cho nên Phật đặt đạo hiệu cho ông là A Nhã: A nhã Đa, kêu trọn là: A nhã Kiều trần Như.
 
Ông chỉ nghe giọng thuyết pháp của Phật mà đủ tỉnh ngộ, dứt lục căn lục trần và đắc Đạo.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn