Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A NI LÂU ĐÀ

Anurudha
 
Một vị Tỳ Kheo, Đại La Hán, Đại Đệ tử của Phật, từng được Phật khen là Thiên nhãn đệ nhứt. Cũng viết: A na Luật, A nậu lâu Đà, A nê lô Đậu, A nê lâu Đậu. Về Thiên nhã thanh tịnh của A ni lâu Đà, trong Niết Bàn Kinh quyển 30 có chép: A ni lâu Đà dùng Thiên nhãn mà thấy khắp mọi vật trong cõi Tam thập Tam Thiên thế giới, từ vật cảnh dương cho đến vật cảnh âm, thấy một cách rõ rệt như người ta nhìn thấy trái am ma lặc trong bàn tay. Xem: A nậu lâu Đà.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn