Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A PHÙ ĐÀ ĐẠT MA KINH

Adbhutadharma
 
A phù đà đạt ma: Adhutadharma là tiếng Phạn, dịch nghĩa: Vị tăng hữu, Vị tằng hữu pháp, tức là những pháp, những việc chưa từng có, không từng thấy, vượt khỏi sức tin và sức nhận của người đời.
 
A phù đà đạt ma Kinh hay Vị tằng hữu Kinh là một thể thuyết pháp trong mười hai thể thuyết pháp của Phật, một bộ loại trong Thập nhị bộ Kinh.
 
Niết Bàn Kinh: Tại sao kêu là A phù đà đạt ma Kinh: Vị tằng hữu Kinh? Như đức Bồ Tát, vừa lúc mới sanh ra khỏi lòng mẹ, chẳng có ai nâng đỡ, liền đi bảy bước, phóng hào quang lớn chiếu khắp mười phương! Lại như con vượn, tay bưng bát mật, đem hiến cho đức Như Lai! Và như con chó trên đầu có vá trắng, đến ngồi bên Phật mà nghe thuyết phát! Như vị Ma Ba Tuần, biến làm con trâu xanh, lướt trong vùng chén bát bằng sành, làm cho chén bát chạm nhau mà khua động, thế mà chẳng có bể một cái nào! Như đức Phật lúc còn sơ sanh, đi vào miếu thờ chư Thiên, làm cho tượng cốt chư Thiên bước xuống đất mà lễ kính Ngài! Các bài kinh như vậy, kêu là A phù đà đạt ma kinh: Vị tằng hữu kinh.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn