Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A THÚC CA

Asoka
 
Một thứ cây thường mọc ở cõi Thiên Trước. Cũng viết là: A du ca, dịch nghĩa: Vô ưu thọ.
 
Niết Bàn Kinh: Như những cây A thúc ca, ba trá la, Ca ni ca trổ hoa vào mùa xuân. Lúc ấy, những con ong bay lại nút lấy sắc, hương và tế vị, chẳng biết chán...
 
Như cây A thúc ca, hễ đàn bà con gái đụng cọ vào nó, thì nó trổ hoa rất mau. Xem: Vô ưu thọ.
 
A thúc ca: Asoka lại là tên vị Thị giả, đệ tử hầu cận đức cổ Phật Tỳ Bà Thi: Vipacyi.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn