Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ LUẬN

A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ LUẬN (S. Abhidharma-jnana-prasthana)
Bộ Luận do Luận sư Ấn Độ Ca Đa Diễn Ni Tử (Katyayanitra) soạn vào khoảng 300 sau khi Phật nhập Niết Bàn. Bộ Luận gồm 20 quyển, do Huyền Trang dịch ra chữ Hán. Gọi tắt là Phát Trí Luận. Là bộ Luận căn bản của bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada). Bộ Luận gồm 44 phẩm, giới thiệu những luận điểm chủ yếu của Hữu Bộ, cũng như một số vấn đề lý luận được tranh cãi trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái.