Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN

A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN (S. Abhidharma samghiti-paryaya-pada)
 
Bộ Luận gồm 20 quyển, do Luận sư Ấn Độ Xá Lợi Tử soạn, Đường Huyền Trang dịch. Gọi tắt là Tập dị môn túc luận. Là một trong sáu bộ Luận chú giải bộ Phát trí luận, là bộ Luận căn bản của Hữu Bộ. Sách gồm 12 phẩm.