Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN

A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN (S. Abhidharma-nyayanusara)
Bộ Luận gồm 80 quyển, do Luận sư Ấn Độ Chúng Hiền soạn, Đường Huyền Trang dịch. Gọi tắt là Thuận chánh lý luận. Bộ luận này nhằm bác bỏ quan điểm của Luận sư Thế Thân trong Câu xá luận.