Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A TỲ ĐẠT MA TÚC LUẬN

A TỲ ĐẠT MA TÚC LUẬN (S. Abhidharma-dhatu-kaya-pada)
 
Luận do Luận sư Ấn Độ Thế Hữu soạn, Đường Huyền Trang dịch. Là một trong sáu bộ Luận chí giải bộ Phát trí luận. Bộ Phát trí luận được xem là bộ Luận chính, cơ bản cho nên gọi là Thân luận. Còn sáu bộ Luận kia gọi là Túc luận.