Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁC QUỶ

Quỷ dữ. Ấy là bọn Dạ xoa: Yakchas, La Sát: Râtchasas và những bọn Nga quỷ: Pretas, linh hồn đói khát. Những loài ấy thường đi chỗ nầy chỗ kia mà phá hại người. Như loài Dạ xoa và La Sát rất hung bạo, chúng nó ở những nơi vắng vẻ, hay ăn thịt, uống huyết người, chúng nó có thuật thay hình đổi dạng mà làm cho người mê hoặc đặng dễ hại mạng. Nhưng đối những người lòng dạ từ thiện, tu hành chánh trực thì chúng nó chẳng hại nổi.
 
Kính Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn: Như trong cõi Tam Thiên đại Thiên thế giới choán đầy những loài Dạ xoa, La Sát, chúng nó muốn đi hại người, nhưng những ai xưng danh của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì những ác quỷ ấy chẳng có thể thấy mình bằng con mắt độc ác của chúng nó, huống chi là hại mình?
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn