Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁC THẾ

Thế giới đầy rẫy tội ác. Thường có trong hợp từ Ngũ trọc ác thế. Nghĩa là năm cái nhơ bẩn của ác thế là kiếp trọc (kiếp sống sắp hết, cho nên nhiều điều ác xảy ra), kiến trọc (nhiều tà kiến), phiền não trọc (nhiều phiền não nhơ bẩn), chúng sinh trọc (chúng sinh làm ác nhiều), mạng trọc (thọ mạng ít ỏi).