Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÂM HƯỞNG NHẪN

1. Nghe Phật và Bồ Tát thuyết pháp, mà hiểu đạo lý.
 
2. Chúng sinh ở cõi Cực Lạc phương Tây nghe âm thanh phát ra từ các cây làm bằng bảy thứ báu, mà giác ngộ đạo lý.
 
3. Nghe giảng pháp chân thực, mà tâm không sinh lòng sợ hãi, vui vẻ thọ trì. Từ nhẫn ở đây có [tr.39] nghĩa là tiếp thu, không có đối kháng.
 
 
 
Đức nhẫn về tiếng dội. Ấy là một đức nhẫn trong Tam nhẫn. Đối với lời ăn tiếng nói dầu cho cộc cằn thô tục, đều bỏ ngoài tai, đối với tiếng xao động, lộn xộn, cũng chẳng nghe chẳng biết. Lại đối với lời ngon tiếng ngọt, đối tiếng đờn giọng hát, cũng không sanh lòng tríu mến. Ấy là âm hưởng nhẫn.
 
 
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn