Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ẨN 1

Ở ẩn, không lộ mặt, tại nơi thanh vắng để tu thiền có kết quả.
 
“Ba năm ẩn chốn non xanh,
 
Đói no chẳng quản, rách lành chi nao”
 
(Toàn Nhật –Hứa Sử Truyện Văn)
 
Sách Phật phân biệt tiểu ẩn và đại ẩn. Tiểu ẩn là ở ẩn nơi thanh vắng, ít người hay không có người, như núi rừng. Đại ẩn là sống giữa nơi đông người, như lòng vẫn thanh thản, tự tại không bị ngoại cảnh chi phối.