Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ẤN ĐỘ HỌC

ẤN ĐỘ HỌC (A. Indology)
Bộ môn khoa học nghiên cứu một cách tổng hợp văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, ngữ ngôn và tôn giáo của Ấn Độ. Hán học và Ấn Độ học là hai bộ môn khoa học quan trọng hàng đầu, nghiên cứu đi sâu vào nền văn hóa phương Đông. Bộ môn Ấn Độ học thành hình vào thế kỷ 18, khi thực dân Anh muốn củng cố nền thống trị của mình ở Ấn Độ, đặt vấn đề nghiên cứu nền văn hóa và tôn giáo Ấn Độ theo chiều sâu.