Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁN MA NI BÁT DI HỒNG

Aum Mahi Padmé Hum
 
Câu chú rất linh bằng tiếng Phạn, hiệp lại sáu chữ. Nên đọc: Ốm ma Ni bát di hồng. Tức là câu Lục tự Đại Minh Chơn ngôn. Các người tu Phật, nhứt là các người tu Phật ở Tây Tạng thường đọc câu ấy lắm. Có lắm người nhập thất, đọc luôn câu ấy hết ngày thâu đêm. Đọc câu ấy thì được chư Phật phò trì, tu hành tấn hóa và khi thác thì vãng sanh về với Tịnh độ.
 
Mỗi lần niệm mà muốn có công hiệu thì nên niệm cho đủ 108 lần.
 
Câu chú niệm ấy có nghĩa như vầy:
 
Án: chữ thay thế cho chư Phật, chư Thánh, chư Thần, gồm tất cả Võ trụ.
 
Ma ni: món quý báu: joyau.
 
Bát mê: hoa sen.
 
Hồng: chữ linh, chư quỷ thần nghe tiếng ấy đều kính nể, hộ trợ.
 
Vậy trọn câu niệm có ý nghĩa: Cái quý báu trong hoa sen!
 
Người niệm câu ấy có ý mong rằng mình sẽ vượt qua các quả mà đến ngôi vị của Phật. Hoặc họ có ý nguyện chừng thác thì sẽ được mình ngồi trong tòa sen ở cảnh Tịnh độ ở Tây phương.
 
Bên Tây Tạng, từ người tu xuất gia cho đến kẻ thiện tín tại gia, ai nấy đều trì niệm câu Lục tự đại minh chơn ngôn ấy.
 
Riêng ai muốn chuyên môn tu pháp môn ấy thì họ đến cầu pháp, thọ lễ "qui y" ở một vị sư.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn