Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

AN TRÚ TÂM, HÀNG PHỤC TÂM

Khái niệm trong Kinh Kim Cang. Vị Bồ Tát sau khi đã phát tâm cầu đạo Vô thượng, tức là cầu thành Phật rồi thì làm thế nào để giữ vững tâm đó, duy trì tâm đó, không xao nhãng, gọi là an trú tâm. Nhưng muốn giữ vững tâm đó, thì phải hàng phục, điều phục vọng tâm, tức là cái tâm chạy theo ngoại cảnh và bị các loại dục vọng chi phối.