Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA BỘ LUẬN

BA BỘ LUẬN; H. Tam luận
1. Padhya-dhyàaa-sàstra (Trung Quán Luận; Cg = Trung Luận)
 
2. Dvàdasa-nikàya-sàstra (Thập nhị môn luận)
 
3. Sata-sà stra(Bách luận)
 
Hai bộ luận đầu do Luận sư Ấn Độ Nàgàrjuna (Long Thọ) soạn. Bộ luận thứ ba do Aryadeva (Đề Bà), học trò Long Thọ soạn.
 
Ba bộ luận này được Kumarajiva (Cưu ma la thập) dịch ra chữ Hán. Các cao tăng Trung Hoa, chính dựa vào 3 bộ luận căn bản này mà lập ra tông phái gọi là “Tam Luận Tông”, sau này đổi tên là Thiên Thai Tông.