Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA BỘ

BA BỘ (Kinh); H. Tam bộ
1.Ba bộ kinh của pháp môn Tịnh Độ:
 
Vô Lượng Thọ Kinh
 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh
 
A Di Đà Kinh
 
2. Ba bộ kinh Mật giáo là:
 
Đại Nhật Kinh
 
Kim Cang Đỉnh Kinh
 
Tô Tất Địa Kinh
 
3. Ba bộ kinh của Tông Pháp Hoa (cũng gọi là Tông Thiên Thai):
 
Vô Lượng Nghĩa Kinh
 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
 
Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp Kinh
 
4. Ba bộ kinh thuộc về Phật Di Lặc:
 
Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh
 
Di Lặc Hạ Sinh Kinh
 
Di Lặc Đại Thành Phật Kinh