Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA CÁI LỚN

BA CÁI LỚN; H. Tam đại
Theo luận Khởi Tín, Chân như có ba đặc điểm lớn, tức là Bản thể lớn, hình tướng lớn và Tác dụng lớn.
 
Gọi là Bản thể lớn vì Chân như là phổ biến, vĩnh hằng, không thay đổi. Gọi là Hình tướng lớn vì trí tuệ và đức từ bi của Chân như chiếu sáng tất cả, bao dung tất cả. Gọi là Tác dụng lớn, vì Chân như có chức năng lớn, dắt dẫn chúng sinh bỏ ác theo lành, tiến lên con đường đạo, thành tựu giải thoát.