Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA CĂN BỆNH

BA CĂN BỆNH; H. Tam bệnh căn
Căn là gốc rễ. Ba căn bệnh lớn của chúng sinh là tham, sân và si. Đó là cội gốc của mọi phiền não, lỗi lầm. Nhờ thực hành phép quán thân thể không trong sạch mà trừ được căn bệnh tham, nhờ phép quán từ bi mà trừ bệnh sân, nhờ phép quán mọi pháp do nhân duyên sinh mà trừ được bệnh si.