Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA CẢNH GIỚI

Tức là Dục giới, bao gồm tất cả những cõi sống, ở đó chúng sinh còn có lòng dục. Sắc giới, gồm những cõi sống trong đó chúng sinh còn có sắc thân, nhưng đã hết lòng dục. Vô sắc giới, gồm những cõi sống, trong đó chúng sinh không có sắc thân, và sống đời sống tinh thần thuần túy.