Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA ĐẦU MA

Padmâ
 
Chữ Phạn, có nghĩa là hoa sen. Tức là hoa sen hường, hoa sen đỏ. Có khi người ta cũng gọi hoa sen trắng là Ba đầu ma. Ấy là thứ hoa sen mà ta thấy ở thế gian nầy. Cọng nó có gai nhọn.
 
Ba đầu ma cũng kêu: Bát đầu ma, Ba đầu bộ, Bát đặc ma.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn