Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA GIÁC NGỘ

BA GIÁC NGỘ; H. Tam giác
1. Tự ngộ: tự mình giác ngộ.
 
2. Giác tha: giác ngộ cho người khác, chúng sinh khác.
 
3. Giác hạnh viên mãn: Cả hai hạnh tự giác và giác tha đều làm một cách đầy đủ, hoàn thiện.
 
Theo một sự phân tích của bộ “Đại Thừa Khởi Tín Luận” thì ba giác là:
 
1. Bổn giác: Mọi chúng sinh đều có mầm giác ngộ.
 
2. Thị giác: Khi nhờ nghe pháp, tu học, chúng sinh bắt đầu nhận thức được cái mầm giác ngộ đó ở trong mình.
 
3. Cứu kính giác: Khi chúng sinh qua một quá trình học, tu có kết quả, hoàn toàn thể nhập được vào cái mầm giác ngộ đó, trở thành bậc Thánh giác ngộ hoàn toàn, cứu kính, hoàn thiện tức là thành Phật.