Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA KIẾP

S. Kalpa; H. Tam kiếp
Sách Phật thường nói người ta hiện có ba kiếp sống: kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp sau (Cg = kiếp kiếp). Nhưng con người thuộc thế giới hữu tình bị ràng buộc vào vòng sinh tử luân hồi, do đó ở bất kỳ kiếp nào đều có kiếp trước và kiếp sau nó. Vì thế kiếp người dài vô chừng. Trong phạm vi vũ trụ, cũng có 3 kiếp: tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Theo lối tính riêng của nhà Phật thì mỗi tiểu kiếp dài 16.708.000 năm.
 
Mỗi trung kiếp dài 325.960.000 năm.
 
Mỗi đại kiếp dài 1.343.840.000 năm.