Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÀ LA BÀ XOA

BÀ LA BÀ XOA
 
S : Balabhaksa..
 
Hd : Thực Tiểu Nhi
 
Loài quỉ ăn thịt trẻ con ; một trong những loài ngạ quỉ.
 
Theo Kinh Chính Phápniệm Xứ 16, tất cả ngạ quỉ đều do đời trước thường khởi ác tâm ganh ghét, phá hoại, tạo nhiều ác nghiệp về thân, khẩu, ý. Thác sinh trong loài ngạ quỉ, bị ác nghiệp dẫn dắt loài này, chịu mọi khổ não, không thể thoát khỏi sinh tử. Những thứ mà loài ngạ quỉ này ănđều là chúng sinh tạo nghiệp sát mà sinh trong loài người. Có 36 loài ngạ quỉ, Bà-la-bà-xoa là loài thứ hai mươi bốn, tức loài ngạ quỉ ăn thịt trẻ con.
 
Theo : Kinh Chính Pháp Niệm Xứ 17.
 
Từ điển Phật học Huệ Quang