Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA LÀ ĐỀ MỘC XOA

BA LÀ ĐỀ MỘC XOA; S. Patimokkha
Giới bổn sưu tập những giới luật do Phật Thích Ca chế định, làm quy tắc sinh hoạt và tu học cho Tăng chúng Tỷ kheo và Tỷ kheo ni. Tùy theo bộ phái, số giới luật xê xích từ 227 đến 250 giới đối với Tỷ kheo và từ 384 đến 500 giới đối với Tỷ kheo ni.