Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA LA MẬT

BA LA MẬT; S. Pàramità
Còn gọi là Đáo bỉ ngạn. Nghĩa là đến bờ bên kia. Nghĩa bóng là, nhờ tu các hạnh Ba-la-mật, mà từ bờ này là đau khổ, mê lầm, vượt được sang bờ bên kia là an lạc, giác ngộ. Ba-la-mật là các hạnh hoàn thiện, cần được tu tập hoàn thiện, và đưa con người đến chỗ hoàn thiện. Kinh tạng nguyên thủy nói tới 10 hạnh Ba-la-mật là: Bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, viễn ly (xa lìa các pháp ác, bất thiện), trí tuệ, trung thực, phát nguyện lớn, lòng từ, xả. Còn kinh Đại thừa nói sáu hạnh Ba-la-mật là: Bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.