Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

Tức là 37 điều kiện của sự giác ngộ. Cũng có sách gọi là 37 phần bồ đề. Đó là 37 phương pháp tu để nhằm đạt đến quả giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Cụ thể là:
 
Bốn niệm xứ. Bốn chính cần. Bốn như ý túc. Năm căn. Năm lực. Bảy giác chi. Tám con đường đạo.