Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA THÂN

Đại Thừa giáo lập thuyết Phật có ba thân:
 
 
1. Pháp thân: (S. Dharmakaya) là tự tính vốn sáng suốt, trong lặng, chiếu rọi cùng khắp của đức Phật. Là thân chân thực của đức Phật.
 
 
2. Báo thân: (S. Sambhogakaya) là thân hưởng dụng của Phật, chỉ có các bậc Thánh mới tiếp xúc được.
 
 
3. Hóa thân: (S. Nirmanakaya), là thân ứng hiện của Phật tùy theo các loại chúng sinh, để cho chúng sinh có thể tiếp xúc được. Vd. Phật Thích Ca là hóa thân của Phật đối với loài người. Một tên gọi khác của Hóa thân là Ứng thân.