Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA THỜI GIÁO

Theo Pháp Tướng tông (S. Dharmalaksana), có ba thời kỳ Phật thuyết pháp. Thời kỳ thứ nhất, là thời kỳ Phật giảng năm uẩn là không có ngã, nghĩa là không có cái ta thật, không có linh hồn vĩnh cửu (các Kinh A Hàm và một số kinh Tiểu thừa khác). Thời kỳ thứ hai, Phật giảng không những ngã là không mà các pháp cũng là không (kể cả năm uẩn) (Các kinh Bát Nhã). Đó là thời kỳ Phật giảng thuyết không. Thời kỳ thứ ba, Phật giảng thuyết Trung đạo. Các pháp đều là không thực có, chỉ có tâm là có thật (các kinh Giải Thâm Mật, Pháp Hoa v.v…).