Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA TÍNH

 H. Tam ích
Đạo đức Phật giáo phân biệt ba tính: thiện, ác và vô ký (không thiện cũng không ác). Duy Thức học Phật giáo phân biệt ba tính là:
 
1. Biến kế chấp tính: tính hư vọng do chúng sinh còn mê vọng, gán cho các pháp. Vd, giây thừng, có người ban đêm gặp vì không thấy rõ, cho rằng đó là rắn, sinh ra sợ hãi.
 
2. Y tha khởi tính: tính nhân duyên sinh của các pháp. Các pháp không thể tự chúng tồn tại mà dựa trên nhân duyên, trên các điều kiện khác (y tha) mà tồn tại.
 
3. Viên thành thực tính: Nếu gạt bỏ được tính hư vọng, do mê chấp mà có, thấu hiểu được tính nhân duyên sinh của các pháp, thì tính chân thực của các pháp sẽ được tỏ bày, đó là tính viên thành thực của các pháp, dưới con mắt của bậc Thánh đã được giác ngộ và giải thoát.