Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẠC GIÀ PHẠM

Bhagavat
 
Một thứ đức hiệu của Phật. Trong thập hiệu: mười hiệu của Phật, về hiệu thứ mười, có khi người ta để Thế Tôn: Lokanàtha, cũng có khi người ta để Bạc già phạm: Bhagavat. Cũng kêu: Bà già bà.
 
Theo "Phật địa Kinh", Bạc già phạm cũng gọi là Bạc già thinh, có đủ sáu nghĩa dưới đây:
 
   Tự tại: Bực Như Lai không còn một mảy phiền não trói buộc mình.
 
   Trí thạnh: Cái trí của ngài rất thạnh vượng, sáng rực.
 
   Đoan nghiêm: Cái thân của ngài có đủ 32 tướng trang nghiêm của bực Phật Thế Tôn.
 
   Danh xưng: tất cả thế gian đều thân cận cúng dường ngài và khen tán ngài.
 
   Kiết tường: Phật làm lợi ích, an lạc cho tất cả chúng sanh.
 
   Tôn quý: Phật vốn là nhà Tôn quý xuất thân, và được chúng sanh Tôn kính, quý trọng.
 
Lại nữa, Bạc già phạm có nghĩa là phá hoại các ma. Ma có bốn loại:
 
   Phiền não ma,
 
   Uẩn ma: ma ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
 
   Tử ma: ma chết,
 
   Tha hóa tự tại Thiên ma: Ma Vương và các thần quỷ dưới quyền của Ma vương.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn