Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẠCH GIAO HƯƠNG

S: sarja- rasa.
 
T: sra-rtsi-phog.
 
Một loại hương liệu được chế bằng mủ cây Ta- la. Đây là 1 trong 5 loại hương được đốt lên để tu pháp Tiêu tai cầu mưa.
 
Khi y cứ theo kinh Khổng Tước để tu pháp trên, hành giả Mật giáo đốt hương liệu này ở phương Đông trong đại đàn, Đại đàn có 5 phương, đốt 5 thứ hương liệu khác nhau.
 
Theo : Đại Nhật Kinh Sớ 7 ; Khổng Tước Minh Vương Hoạ Tượng Dàn Tràng Nghi Quĩ.
 
Xem : Ngũ Hương.
 
Từ điển Phật học Huệ Quang