Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁN KỆ

Nửa bài sau của bài kệ :
 
Chư hành vô thường
 
Thị sinh diệt pháp
 
Sinh diệt diệt dĩ
 
Tịch diệt vi lạc
 
(Các hành vô thường
 
Là pháp sinh diệt
 
Sinh diệt hết rồi
 
Tịch diệt là vui).
 
Theokinh đại Bát Niết Bàn 14 (bản bắc), đức Thích-ca Như Lai vào thời quá khứ, lúc còn là phàm phu, vào núi Tuyết tu hạnh Bồ-tát, nghe được phân nửa trước của bài kệ do trời Đế Thích hoá hiện nlàm quỷ La-sát nói mà vui mừng, muốn được nghe nửa phần sau của bài kệ. La-sát không chịu, Ngài bền thề ước là giao mạng cho nó, nhờ đó được nghe trọn bài kệ. Vì thế nửa bài kệ này có tên là Tuyết Sơn Bán Kệ hoặc Tuyết Sơn bát tự.
 
Kinh tâm Địa Quán 1 (đại 3, 295 hạ) ghi : ‘Xưa kia khi Phật còn là phàm phu, vào núi Tuyết cầu Phật đạo, nhiếp tâm siêng năng hăng hái tu tập, vì cầu nửa bài kệ mà bỏ mình’
 
Từ điển Phật học Huệ Quang