Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO ẤN TAM MUỘI

Phép đại định tên là "Bảo ấn". Nhà tu hành nhờ quán tưởng mà được cái tâm gắn chặt về thật tướng, chơn không, vô vi, Niết Bàn, Trung đạo. Đó kêu là Bảo ấn Tam Muội. Lại như ai quán tưởng kiên cố, trong tâm tỉnh ngộ về ba lý nầy:
 
   Vạn pháp đều vô thường,
 
   Mọi vật, mọi pháp vốn không có cái ta: ngã,
 
   Niết Bàn là yên tĩnh: tịch tỉnh, thì được phép Tam Muội Bảo ấn. Cũng kêu: Tam ấn Tam Muội, Tam pháp ấn Tam Muội.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn