Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO MA NI CHÂU

Hạt châu báu Ma ni. Ấy là một vật báu trong Thất bảo của vị Chuyển luân Thánh vương.
 
Như thuở xưa có vị Chuyển luân Thánh Vương tên là Đinh Sanh ra đời. Ngài là tiền thân của Phật Thích Ca. Tự nhiên trong cung vua hiện ra hạt Bảo Ma ni Châu, xanh như ngọc lưu ly, lớn bằng bắp vế, ở trong tối có thể chiếu sáng tới một do tuần. Dẫu trời mưa hột đổ xuống lớn như cốt xe, châu ấy có sức ngăn hột mưa, dường như cây dù, trong khoảng một do tuần, hột mưa chẳng lọt xuống được.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn