Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO TẠNG

Kho chứa trữ những của cải, tiền bạc, châu báu của một nhà đại phu hoặc của một nhà vua. Pháp vi diệu của Phật mà Phật thuyết ra trong một đời, gom trong ba Tạng kinh, hoặc chứa trong tâm trí của một đức Phật, một đức Bồ Tát, cũng kêu là Bảo tạng.
 
Cũng như bực quốc trưởng hay nhà giàu có dùng đồ châu báu trong kho đem ra mà cất nên nhà cửa xuê lịch hoặc bố thí cho kẻ nghèo, cũng như thế, bực Phật, Bồ Tát dùng biết bao pháp môn mà giáo hóa tế độ cho chúng sanh! Cho nên tất cả các Pháp của Phật, Bồ Tát gom lại kêu là Bảo tạng.
 
Bảo Tạng lại là tên một đức Phật quá khứ. Ngài là con ông Phạm Chí: thầy tu đạo Bà La Môn Bảo Hải. Ngài xuất gia, tu thành Đạo, lấy hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Đức Phật A Di Đà và đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều nương theo ngài mà phát tâm thanh thành Đạo.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn