Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO TÁNH

Cái tánh quý tự nhiên của chúng sanh. Cũng kêu: Như Lai tạng, Phật tánh, Chơn như tánh. Cũng như vàng bạc và châu báu dẫu chôn vùi nơi đất cát bùn lầy cho đến bao lâu đi nữa, cái tánh quý nó chẳng biến đổi, cái thể chất nó vẫn còn, cũng như thế, cái Như Lai tạng, cái Phật tánh nó ở nơi chúng sanh, mặc dầu chúng sanh chìm đắm trong vòng phiền não, nhưng cái tánh quý nó chẳng mất, cái thể chất linh diệu nó hằng còn. Vì vậy nên gọi là bảo tánh.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn