Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO THẮNG NHƯ LAI

Một đức Phật hồi đời quá khứ. Địa Tạng Kinh: Lại thuở xưa, cách nay Hằng hà sa số Kiếp, có đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có nam tử, nữ nhơn nghe danh hiệu đức Phật ấy, trong một giây phút bằng khảy ngón tay, liền pháp tâm qui y, thì người ấy mãi mãi chẳng thối chuyển đối với quả Đạo vô thượng.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn