Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO TƯỚNG

Thân thể trang nghiêm, cực kỳ đẹp đẽ của Phật, tượng Phật, cốt Phật khéo léo, tốt đẹp.
 
Bảo tướng Ratnakêtourâdja
 
Tên những đức Phật vị lai. Trong hội Pháp Hoa, đức Phật Thích Ca có thọ ký cho hai ngàn vị Thinh văn đệ tử của Ngài, phán rằng về sau chư vị ấy sẽ thành phật khắp nơi một lượt, đồng lấy một hiệu là Bảo tướng Như Lai.
 
Bảo tướng Mahâratnakêtou
 
Tên một đức Phật hiện tại, quốc độ của Ngài ở về phương Tây đối với cõi thế giới Ta bà của Phật Thích Ca.
 
Hồi đức Phật Thích Ca giảng Kinh A Di Đà Phật Bảo tướng và vô số chư Phật ở phương Tây có tỏ lời khen tặng và khuyên chúng sanh nên tin kinh A Di Đà.
 
Bảo tướng: tên một đức Phật quá khứ. Trong Địa Tạng kinh có chép: …Lại thuở xưa, có đức Phật ra đời, hiệu là Bảo tướng Như Lai. Như có nam tử, nữ nhơn nghe danh hiệu đức Phật ấy, sanh lòng cung kính, người ấy chẳng bao lâu sẽ đắc quả A La Hán.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn