Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁO ỨNG

Báo: trả lại; ứng: đáp lại một cách hiển nhiên, gieo nhân nào [tr.75] thì quả báo sẽ ứng hiện như vậy, theo đúng luật nhân quả của đạo Phật. Những điều mình có được hiện giờ, dù là điều hay; hoặc điều dở, cũng đều do báo ứng mà ra cả. Cũng như chúng ta nói “Gieo gió, gặt bão”.
 
“Thiệt trời báo ứng lẽ này rất ưng.”
 
(Lục Vân Tiên)
 
“Ngàn xưa mấy kẻ gian ngay,
 
Xem tờ báo ứng, biết tay trời già.”
 
(Nguyễn Đỗ Mục)