Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO VƯƠNG

Tiếng Tôn xưng Phật. Đức Như Lai là bực có công đức nhiều hơn tất cả các chúng sanh, các nhà tu học, ngài là bực đáng Tôn kính, đáng quý trọng hơn hết, cho nên kêu là Bảo Vương. Lăng nghiêm chú: Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, hoàn Ấn Độ như thị Hằng sa chúng. "Bảo vương" Tam Muội: tên một phép đại định mà nhà tu hành chuyên niệm Phật có thể đắc. Trong các phép tu, phép Niệm Phật là quý báu nhứt, cho nên ai đắc phép ấy, kêu là được "Bảo vương" Tam Muội. Tỷ như trong các bảo vật, bảo châu, hột Ma ni châu là quý báu hơn hết, nó có thể làm thỏa mãn các nguyện cầu của tất cả chúng sanh, vì vạn vật đều do Ma ni châu mà ra. Cũng như thế, trong các phép Tam Muội, phép Bảo Vương Tam Muội tức môn Niệm Phật là quý báu nhứt, vì nó chứa đủ tất cả pháp môn, cho nên kêu là Bảo Vương Tam Muội.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn