Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO XA

Cỗ xe quý báu. Ấy là cỗ xe bằng thất bảo, thắng bằng bò trắng lớn, rất quý đẹp và chạy mau hơn các xe khác, như xe dê, xe lộc, xe bò. Bảo xa cũng kêu là Bảo thừa, tiêu biểu cho Phật thừa, còn ba cổ xe khác: xe dê tiêu biểu cho Thỉnh văn thừa, xe lộc tiêu biểu cho Duyên giác thừa, xe bò tiêu biểu cho Bồ Tát thừa. Vậy Bảo xa tức là giáo pháp Nhứt thừa để thành Phật.