Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BẢO XƯNG

Một chàng con nhà Trưởng giả ở thành Ba la nại qui y nơi Phật và đắc quả La Hán. Bảo Xưng đương ở thành Ba la nại, trong đền đài của mình mà hưởng mọi thú Ngũ dục, chẳng biết chi về lẽ phi thường. Bỗng nghe tin đức Phật ngự đến thành Ba la nại, trụ ở bờ sông Ba la. Chàng liền tỉnh ngộ, nhìn cung nhơn và thể nữ như những bộ xương tàn. Bèn đến tầm Phật và thọ giới xuất gia. Năm chục người bạn của chàng, ở xa nghe tin chàng chán đời mà xuất gia, thảy đều đồng lòng đến xin thọ giới Xuất gia, làm đệ tử Phật. Và thảy đều đắc Đạo.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn