Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT BIỆN TÀI

Bát biện tài là tám món biện luận bao gồm như sau:
 
Bất tê hát biện: Sự luận biện chẳng có la hét.
 
Bất mê loạn biện: Sự luận biện chẳng có mê loạn
 
Bất bố úy biện: Sự biện luận chẳng có sợ sệt
 
Bất kiêu mạn biện: Sự biện luận chẳng có lòng tự cao khinh dễ
 
Nghĩa cụ túc biện: Sự biện luận có đầy đủ nghĩa lý
 
Vị cụ túc biện: Sự biện luận có đủ ý vị
 
Bất chuyết sáp biện: Sự biện luận lưu thông chẳng vụng về, vướng kẹt.
 
Ứng thì phân biện: Sự biện luận nhằm thời phải lúc.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí