Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT BỘ CHÚNG

八 部 衆; C: bābù zhòng; J: hachibuju;
 
Tám loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo. Trước kia họ hung ác, nay được đức Phật chuyển hoá, họ trở thành những vị hộ trì Phật pháp. Đó là: 1. Thiên (天; S: deva): loài ở trời; 2. Long (龍; S: nāga): vua loài rắn (rồng); 3. Dạ-xoa (夜叉; S: yakṣa): quỷ thần phi hành ban đêm; 4. Càn-thát-bà (乾 闥 婆; S: gandharva): bán quỷ thần âm nhạc; 5. A-tu-la (阿 修 羅; S: asura): Á thần tính hung dữ; 6. Ca-lâu-la (迦 樓 羅; S: garuḍa): chim cánh vàng (kim sí điểu) thường ăn rồng; 7. Khẩn-na-la (緊 那 羅; S: kiṃnara): nhạc thần, chẳng phải người chẳng phải không phải người (mình người đầu ngựa); 8. Ma-hầu-la-già (摩 睺 羅迦; S: mahoraga): rắn thần.
 
Theo từ điển Phật học Đạo Uyển