Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT BỘ KIM CƯƠNG

Trong chùa lớn, thường có tượng những vi Thần, tướng hung dữ hay cầm cái chày bằng Kim cương, cho nên gọi là thần Kim Cương. Thần Kim Cương là thần hộ pháp, làm chức năng bảo vệ Phật pháp. Vì có đến tám bộ loại thần như vậy cho nên gọi là Bát bộ Kim Cương.
 
“Thần bát bộ Kim Cương đứng chắp,
 
Trấn phò vua ai thấy chẳng kinh.”
 
(Chân Nguyên –Thiền Tịch Phú)