Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT CHỦNG BỐ THÍ

Bát chủng bố thí là tám món bố thí bao gồm:
 
Tùy chí thí: Tùy theo kẻ đến gần mà ra ơn giúp đỡ họ.
 
Bố úy thí: Nhơn kẻ sợ sệt tai ách, mình đến giúp họ bớt sợ, yên tâm.
 
Báo ân thí: Thuở xưa được kẻ kia ra ơn cho mình, ngày nay mình trả ơn lại cho họ.
 
Cấu báo thí: Ngày nay đem đồ vật bố thí cho kẻ khác, hy vọng ngày sau họ bố thí lại cho mình vậy.
 
Tập tiên thí: Tập theo pháp nhà của ông cha ta đời trước, mà làm ơn bố thí.
 
Hy thiên thí: Hy vọng tái sanh vào cõi trời mà bố thí vậy.
 
Yêu danh thí: Cầu tiếng tốt, tiếng khen tặng của mọi người mà thực hành bố thí.
 
Đạo tâm thí: Vì lòng nhân đạo, vì lòng trang nghiêm, vì lòng giúp kẻ hiền, vì nhờ thiền định mà thực hành hạnh bố thí.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí
BÁT CHỦNG BỐ THÍ
 
Tám món bố thí:
 
   Tùy chí thí, tùy theo kẻ đến gần mình mà ra ơn bố thí cho họ.
 
   Bố úy thí, nhơn kẻ sợ sệt tai ách muốn yên tịnh mà làm ơn bố thí cho họ.
 
   Báo ân thí, thuở xưa được kẻ kia ra ơn cho mình, ngày nay mình trả ơn lại cho họ vậy.
 
   Cầu báo thí, ngày nay đem đồ vật bố thí cho kẻ kia, hay cầu ngày khác họ bố thí lại cho mình vậy.
 
   Tập tiên thí, tập theo phép nhà của ông cha đời trước mà làm ơn bố thí vậy.
 
   Hy Thiên thí, hy vọng sanh vào cõi trời kia mà làm ơn bố thí vậy.
 
   Yêu danh thí, hy vọng tiếng tốt mà làm ơn bố thí vậy.
 
   Vì lòng trang nghiêm, vì lòng trợ hiền, vì nhờ thiền định, vì được nghĩa trên mà bố thí vậy.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn