Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT CHỦNG CÔNG ĐỨC

Bát chủng công đức là tám món công đức do nghe kinh mà có được, theo Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, thời tám món công đức ấy như sau:
 
Nhan sắc tươi tốt đoan chánh: Sắc thân tươi tốt không có tướng xấu ác.
 
Thế lực mạnh mẽ: Uy thế của phước lực, hàng phục tất cả mà không khiếp sợ
 
Tâm ngộ thông suốt: Ngộ suốt tướng của tất cả các pháp, hiểu rõ không ngăn ngại
 
Được biện tài: Hay lấy nghĩa một câu, dẫn thuyết không cùng tận
 
Được các thiền định: Thân nhiếp tâm niệm không sanh tướng trạng mà vào định
 
Trí huệ sáng tỏ: Khai phát trí huệ sẵn có, soi thấu không ngăn ngại
 
Xuất gia thù thắng: Xuất gia học đạo truyền pháp lợi ích cho người
 
Quyến thuộc thêm nhiều: quyến thuộc là chỉ cho những người đắc pháp, những người nghe Kinh Phật, lại y kinh điển diễn thuyết cho người nghe, do công đức này khiến người khác nhập được pháp thân thành quyến thuộc, lần lượt lưu hành ngày càng thêm nhiều.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí