Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT CHỦNG MA

Bát chủng ma gọi tắt là bát ma, đó là tám thứ ma có thể sát hại, chướng ngại, tám thứ ác độc oán thù đối với chúng sanh.
 
Phiền não ma: Cái mối phiền não tham, sân, si thất tình lục dục làm cho chơn tâm mê tối, ngăn cản điều thiện, cho nên kêu là ma phiền não
 
Ngũ ấm ma (ấm ma): Năm món sắc, thọ, tưởng, hành, thức có sức làm cho nhà tu hành tham luyến mà quyên chánh đạo, tức là chúng sanh này quyến dụ chúng sanh kia, cho nên kêu là ngũ ấm ma.
 
Tử ma: Sự chết làm ngăn ngại việc tu thiện mà người ta đang hành, hoặc khiến người ta sợ sệt hoảng hốt trước lúc ra đi, nên gọi là tử ma (ma chết)
 
Tha hóa tự tại thiên ma: Vị ma trời ở cảnh Tha hóa tự tại thiên, tức Ma Vương với quyến thuộc của họ, có sức ngăn cản sự tu hành tinh tấn của người tu sắp đắc đạo, cho nên gọi là ma.
 
Vô thường ma: Cái thấy biết vô thường làm cho hàng nhị thừa chẳng thông đạt lẽ chơn thường nên kêu là vô thường ma
 
Vô lạc ma: Cái thấy biết cảnh đời là khổ sầu, nó ám ảnh hàng Nhị thừa chẳng thông đạt được cái lẽ chơn lạc, cho nên gọi là vô lạc ma.
 
Vô ngã ma: Cái thấy biết thân người ta và vạn vật là vô ngã (không có cái ta thường nhất) chấp vào đó làm cho hàng Nhị thừa chẳng nhận ra lẽ chơn ngã nên gọi là ma.
 
Vô tịnh ma: Bất tịnh ma, cái thấy biết cho rằng tất cả đều là bất tịnh, ô trược, do chấp cái thấy biết này khiến hàng Nhị thừa không đắc lẽ chơn tịnh Niết Bàn của Phật nên gọi là ma.
 
Bốn thứ ma loại trên gọi là phàm phu ma, có sức phá hại những người chưa đắc đạo. Bốn thứ ma dưới kêu là Nhị thừa ma, có thể chướng ngại những nhà đắc đạo trong hai thừa: Thinh Văn thừa và Duyên Giác thừa.
 
Trong Niết Bàn Kinh (quyển 24) nói rằng: Có bát chủng ma là tám loại ma, là bọn oan gia của hàng Bồ Tát. Nếu tránh xa chúng ma đó tức lìa khởi bọn oán địch vậy.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí